Rok założenia

1925

Strona główna
Plan lekcji
Dziennik
Kontakt

Technik

ekonomista

Technik

logistyk

Technik

rachunkowości

Technik

hotelarstwa

Technik żywienia

i usług gastronmicznych

 

Deklaracja

dostępności

RODO

 SZKOŁA
   - Samorząd
   - Rada Rodziców
   - Biblioteka
   - Wolontariat
  - Sport szkolny
 PROJEKTY
  Eramus+
 PARTNERZY

 

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

Nasze Koło Wolontariatu powstało jako pierwsze wśród szkół ponadgimnazjalnych. Inicjatorką tej idei w szkole w 2003 roku była Renata Gromek. Opiekunkami SKW są Bożena Bekier, która jest związana z kołem od początku jego istnienia oraz Joanna Matuszek.
Na przestrzeni lat opiekunami byli także Kinga Rogóz, Monika Terebecka, Bogdan Chomiszczak. Pracę SKW regularnie wspiera również Janusz Rudy pełniący funkcję wiceprezesa Powiatowego Centrum Wolontariatu.

Nasze działania realizujemy we współpracy z PCW właśnie wraz z panią prezes Czesławą Kurasz na czele. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż chęć pracy na rzecz drugiego człowieka w naszej szkole zgłasza rokrocznie ponad 40 uczniów. Kolejne 20-30 wspiera nas w szeroko zakrojonych akcjach ogólnopolskich czy podczas nagłych potrzeb.

Nasi wolontariusze angażują się w szereg działań.Pracują w środowiskach indywidualnych uosób starszych, samotnych lub niepełnosprawnych, którym robią drobne zakupy, sprzątają, pomagają w rehabilitacji. W rodzinach zastępczych pomagają dzieciom i młodzieży w odrabianiu lekcji. Od lat członkowie koła biorą udział w licznych konkursach literackich, fotograficznych i innych, gdzie dzieląc się własnymi doświadczeniami z codziennej pracy zdobywają nagrody i wyróżnienia.

 

I.  KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA.

II. WOLONTARIUSZ POWINIEN:

 

Być pewnym

Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.

Być przekonanym

Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.

Być lojalnym

Zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj" w innych.

Przestrzegać zasad

Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.

Mówić otwarcie

Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem.

Chętnie uczyć się

Rozszerzaj swoją wiedzę.

Stale się rozwijać

Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.

Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą

Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.

Być osobą na której można polegać

Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.

Działać w zespole

Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

 

III. REGULAMIN PRACY SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

  1. Wolontariusz należący do Szkolnego Koła Wolontariatu pracuje społecznie tj. za swoją pracę nie pobiera wynagrodzenia.
  2. Osobą odpowiedzialną za kontakt z wolontariuszem jest opiekun SKW.
  3. Plan pracy wolontariusza jest ustalany wspólnie z opiekunem SKW.
  4. Wolontariusz nie może wykonywać czynności do których nie ma uprawnień, a w szczególności takich, do których potrzebne jest przygotowanie medyczne.
  5. Wszelkie wątpliwości dotyczące wykonywanej pracy wolontariusz powinien jak najszybciej zgłaszać opiekunowi przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji czy akcji.
  6. O rezygnacji z pracy wolontariusz powinien poinformować opiekuna SKW, nie ponosząc żadnych konsekwencji z tego tytułu.
  7. W przypadku braku możliwości zrealizowania zadań, których podjął się wolontariusz, powinien on jak najszybciej poinformować o tym fakcie opiekuna w celu znalezienia zastępstwa lub rozwiązania problemu.
  8. Wolontariuszom nie wolno absorbować swoimi sprawami osobistymi, palić papierosów oraz spożywać alkoholu w obecności osób u których wykonują określoną pracę.
  9. Wszelkie sprawy dotyczące sytuacji osób i ich rodzin u których wolontariusz wykonuje swoją pracę są tajemnicą i mogą być omawiane tylko z opiekunem lub inną osobą upoważnioną do tego.
  10. Wolontariusz zobowiązany jest do dyskrecji.

   

Statut Zespołu Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku

 

§ 19.

 W Zespole Szkół nr 1 w Sanoku organizuje się Szkolne Koło Wolontariatu. Realizacja działań w zakresie wolontariatu obejmuje:

1) udział młodzieży w życiu społeczności szkolnej i środowiska lokalnego o charakterze regularnym i akcyjnym,

2) tworzenie więzi między uczniami, a nauczycielami,

3) zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie,

4) uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych,

5) kształtowanie postaw prospołecznych,

6) rozwijanie empatii, zrozumienia,

7) inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego,

8) kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności,

9) zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni,

10) kształtowanie umiejętności działania zespołowego,

11) zwiększenie satysfakcji nauczycieli z wykonywanej pracy,

12) budowanie twórczej atmosfery w szkole, sprzyjającej samorealizacji i poszerzaniu własnych zainteresowań,

13) współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi,

14) współdziałanie uczniów i wzajemne wspieranie się,

15) kultywowanie i wzbogacanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczo- profilaktycznego,

16) dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń,

17) zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach,

18) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej,

19) organizowanie w szkole pomocy uczniom napotykającym trudności w nauce, w życiu rówieśniczym i rodzinnym,

20) prowadzenie akcji pomocowych na rzecz osób potrzebujących, instytucji i organizacji społecznych,

21) przybliżenie młodzieży idei wolontariatu podczas spotkań i godzin wychowawczych,

22) umożliwianie rozpoznania własnych motywacji do pracy,

23) poznanie obszarów pomocy,

24) poznanie zasad pracy i etyki działalności wolontarystycznej,

25) zapoznanie z prawami i obowiązkami wolontariuszy,

26) wywieszanie plakatów zachęcających młodzież do włączenia się w pracę  wolontariatu,

27) zamieszczanie informacji o działalności wolontariatu na stronie internetowej szkoły,

28) zachęcanie uczniów do działań w Wolontariacie Szkolnym podczas rozmów prowadzonych przez nauczycieli i doświadczonych wolontariuszy,

29) lekcje wychowawcze poświęcone idei wolontariatu,

30) nawiązanie współpracy z lokalnymi firmami i zakładami pracy,

31) szkolenia członków wolontariatu w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

32) okresowe zebrania członków wolontariatu,

33) pomoc najuboższym rodzinom, samotnym, chorym i osobom starszym przy współpracy z Powiatowym Centrum Wolontariatu w Sanoku,

34) monitorowanie działalności wolontariuszy,

35) wymiana doświadczeń.