Rok założenia

1925

Strona główna
Plan lekcji
Dziennik
Kontakt

Technik

ekonomista

Technik

logistyk

Technik

rachunkowości

Technik

hotelarstwa

Technik żywienia

i usług gastronmicznych

 

Deklaracja

dostępności

RODO

 SZKOŁA
   - Samorząd
   - Rada Rodziców
   - Biblioteka
   - Wolontariat
  - Sport szkolny
Szczęśliwy numer
 
 Strona archiwalna
 PROJEKTY
  Eramus+
 PARTNERZY

 

Rozdział 11

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA,

KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

 

Zasady Oceniania Wewnątrzszkolnego

 

§75.

 

1. Ocenianiu podlegają:

 • zachowanie
 • osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

 • wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
 • wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:

 • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
 • udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
 • udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
 • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
 • dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej.

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbęd nych do otrzymania przez ucznia   poszczególnych   śródrocznych   i   rocznych   ocen  klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
 • ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
 • ustalanie ocen bieżących  i śródrocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • przeprowadzanie egzaminów
 • ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • ustalanie warunków   i  sposobu  przekazywania  rodzicom  informacji  o   postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

 

§76.

 

Rok szkolny zostaje podzielony na dwa semestry.

 

§77.

 

1. Osiągnięcia edukacyjne uczniów i słuchaczy oceniane są na  podstawie  rozpoznania przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkołach programów nauczania, uwzględniających tę podstawę oraz polegają na formułowaniu

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 • monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć,
 • motywowanie uczniów i słuchaczy do dalszej pracy, a przez to pomoc w ich indywidualnym rozwoju,
 • dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) konstruktywnej informacji o rozwoju ucznia, jego uzdolnieniach, postępach, a także trudnościach,
 • doskonalenie organizacji, ewaluacji oraz metod pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczyciela, wypracowanie skutecznych metod nauczania i wychowania,
 • ujednolicenie zasad oceniania w warunkach pracy dydaktyczno – wychowawczej szkoły.

 

Jawność ocen

 

§78.

 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

 • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających  z realizowanego przez siebie programu nauczania;
 • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 • warunkach    i    trybie    otrzymania    wyższej    niż    przewidywana   rocznej    oceny klasyfikacyjnej             z zajęć

2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:

 • warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
 • warunkach    i    trybie    otrzymania    wyższej    niż    przewidywana    rocznej    oceny klasyfikacyjnej

3. Nauczyciel odnotowuje fakt poinformowania ucznia o wymaganiach, o których mowa w ustępie 1 i 2 poprzez wpis w dzienniku elektronicznym (temat lekcji) ;

4. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia są informowani o wymaganiach, o których mowa w 1 i 2 na pierwszym spotkaniu z wychowawcą klasy. Dodatkowo wymagania te znajdują się w bibliotece szkolnej i mają do nich dostęp zarówno uczniowie, jak i ich rodzice (prawni opiekunowie).

5. Nauczyciele uczący w danej klasie są obecni podczas wywiadówki. Dyżur nauczyciel trwa godz. (60 min.) i rozpoczyna się pół godziny później, niż wywiadówka.

6. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych

7. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

 

§79.

 

1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:

 • bieżące;
 • klasyfikacyjne:
  1. śródroczne i roczne,
  2. końcowe.

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych).

3. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w formie

4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom (opiekunom prawnym). Prace udostępnia się:

1) uczniowi podczas lekcji (ewentualnie po uzgodnieniu z nauczycielem na przerwie lub w czasie zajęć dodatkowych),

2) rodzicom (opiekunom prawnym ) podczas wywiadówek, konsultacji lub w innym, ustalonym wspólnie terminie,

3) uczniowie i rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wykonać kopię lub zdjęcie sprawdzonej i ocenionej

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom przez dyrektora szkoły lub osobę upoważnioną na terenie szkoły.

6. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania bieżącego ucznia przechowywane są przez nauczyciela do końca roku szkolnego.

 

 

§80.

 

1. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej obniżyć wymagania edukacyjne, o których mowa w § 78 1, w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania

 

2. Dostosowanie wymagań  edukacyjnych  do  indywidualnych  potrzeb   psychologicznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno– pedagogicznej lub innej poradni

2a. W  przypadku  ucznia  posiadającego  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia   specjalnego lub indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych może nastąpić na podstawie orzeczenia.

3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury

4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierd zono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

§81.

 

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w 2, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej, oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wp isuje się

„zwolniony” albo „zwolniona”.

4. Zwolnienie z ćwiczeń na lekcji wychowania fizycznego nie oznacza zwolnienia z obecności na Zwolnienie z lekcji ucznia nie ćwiczącego jest możliwe wtedy, gdy rodzic (opiekun prawny) poprosi o to na piśmie z klauzulą „na moją odpowiedzialność” i gdy jest to pierwsza lub ostatnia lekcja. Jednakże nie dotyczy to zajęć z edukacji zdrowotnej.

 

§81a.

 

1. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do  końca  danego  etapu edukacyjnego  ucznia  z  wadą  słuchu, z  głęboką  dysleksją  rozwojową,  z  afazją,   z niepełnosprawnościami  sprzężonymi  lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka

2. W przypadku ucznia posiadającego  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego

3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

§81b (uchylony)

 

Tryb oceniania i skala ocen

 

§82.

 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 • określanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania oraz poinformowanie o nich uczniów (słuchaczy) i rodziców (prawnych opiekunów),
 • bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie wg skali ocen przyjętej w Zespole Szkół,
 • przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,
 • ustalanie ocen klasyfikacyjnych na  koniec  roku  szkolnego  (semestru)  i  warunki ich
 • ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
 • ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny zachowania,
 • ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w

2. Ocenianie bieżące odbywa się wg następującej skali: stopień (skrót literowy – oznaczenie cyfrowe)

 • celujący (cel – 6),
 • bardzo dobry (bdb – 5),
 • dobry (db – 4),
 • dostateczny (dst – 3),
 • dopuszczający (dop – 2),
 • niedostateczny (ndst –1),

2a. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w ust. 2 pkt 1–5, a negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 6.

2b. Nauczyciel może stosować ocenianie kształtujące.

2c. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich albo wybranych obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania mogą być ocenami opisowymi.

3. Ustala się następujące kryteria stopni szkolnych według poziomu wymagań:

1) Poziom wymagań wykraczający poza program nauczania – ocena celujący:

a) uczeń wykazuje szczególne i pogłębione zainteresowanie przedmiotem,

b) spełnia kryteria oceny bardzo dobry i wykracza znacznie poza obowiązujący program nauczania w danej klasie,

c) biegle operuje zdobytą wiedzą, samodzielnie rozwiązuje praktyczne i teoretyczne problemy oraz zadania wykraczające poza program nauczania,

d) korzysta z pozapodręcznikowych źródeł informacji, do których potrafi samodzielnie dotrzeć,

e) umie bronić własnego stanowiska posługując się właściwie dobranymi argumentami,

f) osiąga znaczne sukcesy w konkursach lub olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych.

 

2) Poziom wymagań dopełniających – ocena bardzo dobry:

a) uczeń posiada zasób wiedzy mieszczący się w ramach obowiązującego programu nauczania,

b) zna wszystkie zagadnienia programowe i omawia je wyczerpująco,

c) formułuje opinie i samodzielne wnioski,

d) aktywnie uczestniczy w lekcjach,

e) samodzielnie rozwiązuje nietypowe problemy i zadania,

f) dociera samodzielnie do źródeł informacji,

g) wypowiedzi    ucznia     charakteryzuje     duża     szczegółowość,    wyraźny     zmysł kompozycyjny, wysoka sprawność językowa, zindywidualizowany

3. Poziom wymagań rozszerzających – ocena dobry:

a) opanowanie wiadomości przewidzianych programem nauczania,

b) nie popełnia błędów wskazujących na  niezrozumienie  zagadnień,  które  omawia  lub rozwiązuje,

c) udziela samodzielnych odpowiedzi, zawierających wymagania programowe, poprawne pod względem językowym,

d) samodzielnie rozwiązuje problemy i  typowe  zadania  teoretyczne  lub  praktyczne  (o średnim stopniu trudności),

e) wyciąga poprawne wnioski.

4. Poziom wymagań podstawowych – ocena dostateczny:

a) uczeń posiada wiedzę z zakresu podstaw programowych,

b) zna istotną część zagadnień programowych poprawnie,

c) potrafi korzystać z podstawowych źródeł informacji i wykonywać typowe zadania,

d) formułuje proste wnioski,

e) popełnia nieliczne błędy rzeczowe i językowe,

f) posiada skromny zasób słownictwa, ale poziom poprawności językowej jest zadawalający.

5. Poziom wymagań koniecznych – ocena dopuszczający:

a) uczeń   dysponuje    niepełną    wiedzą, konieczną      z  punktu   widzenia    wymagań programowych,

b) przynajmniej część zagadnień programowych jest mu znana poprawnie,

c) popełnia liczne błędy w zakresie wiedzy merytorycznej i sposobu jej prezentacji,

d) przy pomocy nauczyciela odpowiada na podstawowe pytania o niewielkim stopniu trudności; jednak niski poziom wiedzy nie przekreśla jego możliwości dalszej

6. Poziom niezadowalający – ocena niedostateczny:

a) brak opanowania wiadomości i umiejętności zawartych w podstawach programowych,

b) liczne braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy,

c) nie rozwiązuje prostych zadań i problemów o elementarnym stopniu trudności,

d) ma ubogie słownictwo,

e) wykazuje całkowity brak zainteresowania posiadaniem wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu.

 

Ocenianie bieżące

 

§83.

 

 1. Ocenianie bieżące polega na kontroli osiągnięć edukacyjnych uczniów i słuchaczy poprzez:
  • pytania (wypowiedzi) ustne,

 

1a) nauczyciel może oceniać aktywność ucznia według indywidualnie określonych zasad (uwzględniających udział w olimpiadach, zawodach, konkursach, sesjach naukowych, przygotowane referaty i inne biorące pod uwagę wiedzę i umiejętności ucznia),

 • prace pisemne,
 • zadania praktyczne; w tym realizowane w formie projektu edukacyjnego lub
 • na zajęciach w danym okresie uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobry z wagą 100%, gdy ma 100% frekwencję na zajęciach realizowanych w wymiarze 1-2  godziny tygodniowo lub ma 90% frekwencję na zajęciach realizowanych w wymiarze  3  i więcej godzin
 1. Pytania (wypowiedzi) ustne, poza sprawdzeniem wiadomości, dają orientację czy uczeń (słuchacz) rozumie treści programu nauczania, potrafi wyciągać z nich w łaściwe wnioski

i stosować w rozwiązywaniu problemów. Podczas pytań ustnych należy pamiętać o tym, że:

 • pytania powinny dotyczyć treści zrealizowanych na co najwyżej czterech lekcjach,
 • w przypadku wcześniej zapowiedzianych lekcji powtórzeniowych pytania powinny dotyczyć treści powtarzanych (zagadnienia),
 • pytania powinny być zadawane w obecności innych uczniów,
 • uczeń, który z ważnych powodów nie przygotował się do lekcji, ma prawo prosić nauczyciela o usprawiedliwienie tego faktu; nauczyciel może odnotować ten fakt wpisując w dzienniku elektronicznym „np” (nieprzygotowany) z datą. ma wagę zero.

2a. Ocena z odpowiedzi ustnych powinna być uzasadniona przez nauczyciela, a uczeń ma prawo uzyskać wyjaśnienia w zakresie popełnianych błędów.

 1. Praca pisemna może mieć charakter problemowy lub też przybrać formę opisu, odpowiedzi na konkretne pytanie, zadań testowych, próbnego arkusza maturalnego oraz pracy typu projekt mającej formę części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Ustala się następujące zasady:
  • praca pisemna powinna być zapowiedziana co najmniej tydzień wcześniej i wpisana do dziennika,
  • w jednym dniu może być tylko jedna praca pisemna - sprawdzian,
  • w tygodniu nie może być więcej niż 3 prace pisemne – sprawdziany,
  • krótkie prace pisemne (kartkówki) obejmujące treści 4 ostatnich lekcji lub sprawdzające zadania domowe nie muszą być zapowiedziane,
  • prace pisemne powinny być sprawdzone i ocenione przez nauczyciela w ciągu 2 tygodni, a próbne arkusze maturalne i prace typu projekt w ciągu 30
  • uczniowi, który był nieobecny na pracy pisemnej, należy wpisać nb w dzienniku i można wyznaczyć dodatkowy termin; należy to zrobić w pierwszym tygodniu obecności ucznia w szkole,

6a) Dla uczniów, którzy z pracy pisemnej otrzymali ocenę ndst lub ocenę ich niezadowalającą, można przeprowadzać prace poprawkowe.

6b)  „nb” posiada wagę  taką jak praca,  na której uczeń był nieobecny, 6c) w uzasadnionych przypadku nauczyciel może zmienić wagę przy nb.

 • ocena prac  zawierających  zadania  testowe  lub   prac  pozwalających  przy  ocenie na stosowanie punktów powinna opierać się na skali:

praca oceniona na bdb oraz dodatkowe zadanie na celujący, 85% – 100% bdb,

68% – 84%     db,

51% – 67%     dst,

36% – 50%     dop,

0% – 35%       ndst,

 

 • w przypadku testu wyboru obowiązuje skala: 92% – 100% bdb,

76% – 91%     db,

64% – 75%     dst,

50% – 63%     dop,

0% – 49%       ndst,

 • Ocena pracy typu projekt powinna opierać się na skali: 93% - 100% bdb

87% - 92% dobry

81% -86% dst

75% - 80% dop

0% - 74% nast.

3a. Nauczyciel, który stwierdzi niesamodzielną pracę ucznia podczas sprawdzianu lub kartkówki (odpisywanie ze ściągi, od kolegi, z użyciem urządzeń elektronicznych lub innych), może ją unieważnić, jednocześnie wpisując ocenę niedostateczny.

 1. Sprawdzanie umiejętności praktycznych odbywa się w  pracowniach  przedmiotowych, na placach ćwiczeń lub w terenie. W ocenianiu nauczyciel powinien kierować się następującymi zasadami:
  • w kontroli i ocenie pracy uczniów powinno się stosować metodę obserwacji bieżącej zwracając uwagę na:
   1. wygląd ucznia (odzież ochronna, nakrycie głowy, obuwie, higiena osobista ),
   2. organizację pracy (zgromadzenie potrzebnych narzędzi, utrzymanie czystości, efekt końcowy),
   3. stosowanie się do zasad
  • przy wykonywaniu zadań wymagających dużych zdolności psycho – motorycznych należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia,
  • należy zwracać uwagę czy uczeń wykonuje pracę samodzielnie, czy przy pomocy nauczyciela.

4a. Ocena projektu odnosi się do realizacji całości projektu, poziomu wykonania zadań, inicjatywy uczniów, współudziału w zespole, sposobu dokumentowania projektu, publicznej prezentacji oraz uwzględnia samoocenę uczniów.

 1. Ocenę należy zapisywać cyfrą razem z datą.

 

Klasyfikacja śródroczna, roczna i końcowa

 

§84.

 

 1. Uczeń podlega klasyfikacji:
 • śródrocznej i rocznej;
 • końcowej.
 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej
 2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego na 2 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady
 3. Szkoła w miarę możliwości i posiadanych środków stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków, jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że jego poziom osiągnięć edukacyjnych uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie (semestrze) programowo wyższej.

 

§85.

 

 1. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej
 2. Na klasyfikację końcową składają się:
 • roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowied nio w klasie programowo najwyższej oraz
 • roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych lub semestrach programowo niższych w szkole danego typu, oraz
 • roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.
 1. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły danego typu.
 2. Klasyfikację roczna i końcową, o której mowa w ust. 1 i 4 przeprowadza się na 4 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
 3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
 • oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
 • promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 

§86.

 

 1. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania –
 2. Oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia Ocena klasyfikacyjna roczna i końcowa (semestralna) z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na  promocję  do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy), ani na ukończenie szkoły.
 3. Ustalając ocenę klasyfikacyjną śródroczną, roczną i końcową nauczyciel może posługiwać się tzw. średnią ważoną i średnią arytmetyczną.
 4. Wagi dla poszczególnych rodzajów ocen znajdują się w PSO

 

§86a.

 

 1. Ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala:
  • w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy – Wicedyrektor odpowiedzialny za praktyczną naukę zawodu w porozumieniu z osobami prowadzącymi zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe,
  • w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu w szkole, w formie zajęć praktycznych - nauczyciel prowadzący zajęcia

 

 

§86b.

 

 1. Oceny klasyfikacyjne z wychowania fizycznego ustala się na podstawie ocen z zajęć klasowo- lekcyjnych, zajęć do wyboru i oceny z edukacji zdrowotnej.
 2. Szczegółowe obszary oceniania, przedmiot oceny w każdym obszarze oraz kryteria, w tym skale ocen z wychowania fizycznego określają przedmiotowe systemy

 

§86c.

 

 1. W przypadku, gdy uczeń realizuje jednocześnie program nauczania z przedmiotu szkolnego w zakresie podstawowym i rozszerzonym, ustala się jedną ocenę uwzględniając osiągnięcia na obydwu poziomach nauczania.

 

§87.

 

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu

nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na

ten

zajęcia odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

1a. W przypadku gdy uczeń opuścił ponad 50 % zajęć lekcyjnych w ostatnim semestrze nauki w danym typie szkoły, egzamin klasyfikacyjny jest obowiązkowy.

 1. Uczeń (słuchacz) nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny po złożeniu pisemnej prośby do Dyrektora Szkoły.
 2. Na prośbę ucznia (słuchacza) nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę rodziców ucznia (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Prośba ucznia (słuchacza) lub jego rodziców (prawnych opiekunów) skierowana jest do Dyrektora Szkoły i opatrzona opinią
 3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
 4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzony dla ucznia, o którym mowa, w 4, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych z wychowania fizycznego i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 5. Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny z
 6. Egzamin klasyfikacyjny wyznacza również Dyrektor Szkoły uczniowi ubiegającemu się

o przyjęcie do klasy bezpośrednio wyższej niż wynika to  z ostatniego świadectwa szkolnego ucznia – w przypadku zmiany typu szkoły lub profilu klasy. Dyrektor Szkoły (w takim przypadku) może zwolnić ucznia z obowiązku składania egzaminów klasyfikacyjnych z tych przedmiotów i zajęć obowiązkowych, w których nie ma różnic programowych i z których uczeń otrzymał na świadectwie szkolnym stopień co najmniej dopuszczający.

 1. Dla ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, nieklasyfikowanego z zajęć praktycznych lub praktyki zawodowej z powodu usprawiedliwionej nieobecności, szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z tych zajęć.
 2. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast    oceny    klasyfikacyjnej    wpis uje     się     „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

 

 1. W przypadku klasyfikacji końcoworocznej uczeń nieklasyfikowany, który nie zdawał egzaminu klasyfikacyjnego, nie otrzymuje promocji do k lasy wyższej lub nie kończy szkoły.

 

§88.

 

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi).
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawied liwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z 2, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 3. Egzamin klasyfikacyjny, przeprowadza się w formie pisemnej i
 4. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań
 5. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe egzamin klasyfikacyjny z zajęć praktycznych ma formę zadań

 

§89.

 

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
 2. W skład komisji, o której mowa w 1 wchodzi:
  • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji;
  • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia

2a. W skład komisji w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w § 87 ust. 6 Statutu wchodzą:

 • Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły jako przewodniczący komisji,
 • nauczyciel albo nauczyciele z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten
 1. W przypadku gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego
 3. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice
 4. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
  • nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
  • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
  • termin egzaminu klasyfikacyjnego;
  • imię i nazwisko ucznia;
  • zadania egzaminacyjne;
  • ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

 

 1. Do protokołu dołącza  się  odpowiednio  pisemne  prace  ucznia,  zwięzłą  informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen

 

§90.

 

 1. Na dwa tygodnie przed końcowym, klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznym nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów), a także słuchaczy o przewidywanych dla nich ocenach klasyfikacyjnych, poprzez wpisanie ich do dziennika Nauczyciele są zobowiązani do podania daty dokonania wpisu.
 2. Wychowawca informuje rodziców (prawnych opiekunów) o ocenach, poprzez wpisanie ich w zeszycie ucznia lub na specjalnej kartce. Uczeń ma obowiązek przedstawić je rodzicom i uzyskać ich
 3. Jeżeli uczeń jest nieobecny, wychowawca informację o ocenach może przesłać pocztą.
 4. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana roczna (semestralna) ocena klasyfikowania z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych reguluje §

 

 • 90a.

 

 1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danego przedmiotu celującą ocenę klasyfikacyjną końcoworoczną.
 2. Uczeń, który tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

 

Ocena zachowania

 

 • 91.

 

Ocena zachowania ucznia wyraża  opinię szkoły o spełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, postawie wobec kolegów i innych osób. Ocena musi być udokumentowana w dokumentacji wychowawcy klasy.

 

 • 92.

 

Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

 • oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
 • promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 

 • 93.

 

Ocenę zachowania, śródroczną i końcoworoczną ustala się według skali:

 • wzorowe,
 • bardzo dobre,
 • dobre,
 • poprawne,
 • nieodpowiednie,

 

 • 94.

 

 1. Uczeń otrzymuje ocenę zachowania gdy zgromadzi odpowiednią ilość punktów:
  • wzorowe powyżej 30 pkt,
  • bardzo dobre 25 – 29 pkt,
  • dobra 19 – 24 pkt,
  • poprawne 13 – 18 pkt,
  • nieodpowiednie 7 – 12 pkt,
  • naganne 0 – 6 pkt
 2. Ilość zdobytych   przez   ucznia   punktów   ustala   wychowawca   w   porozumieniu    z samorządem klasowym na 4 dni przed konferencją klasyfikacyjną.
 3. Śródroczna i    roczna    ocena    klasyfikacyjna     zachowania    uwzględnia    następujące podstawowe obszary:
  • wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
  • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
  • dbałość o honor i tradycje szkoły;
  • dbałość o piękno mowy ojczystej;
  • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
  • godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
  • okazywanie szacunku innym

 

 • 95.

 

 1. Za wywiązywanie się z obowiązków ucznia uczeń może otrzymać od 0 do 10
 2. Przez wywiązywanie się z obowiązków ucznia rozumiemy:
 • pilność i systematyczność w wykonywaniu obowiązków szkolnych,
 • wytrwałość, samodzielność w przezwyciężaniu napotkanych trudności w

 

 • 95a.

 

 1. Za postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej oraz dbałość o honor i tradycje szkoły uczeń może otrzymać od 0 do 10
 2. Przez postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej oraz dbałość o honor i tradycje szkoły rozumiemy:
  • dbałość o podręczniki i książki z biblioteki szkolnej, pomoce dydaktyczne i wyposażenie szkoły;
  • dbałość o wizerunek szkoły (zachowanie na praktykach zawodowych, imprezach, zawodach sportowych, konkursach )”
 1. Za dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób uczeń może otrzymać od 0 do 5 pkt.

 

 • 96.

 

 1. Za godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, okazywanie  szacunku innym osobom oraz dbałość o piękno mowy ojczystej uczeń może otrzymać od 0 do 10
 2. Przez godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, okazywanie szacunku innym osobom oraz dbałość o piękno mowy ojczystej rozumiemy:
  • kulturę języka,
  • uczynność i prawdomówność

 

 • właściwe zachowanie w stosunku do nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz kolegów i koleżanek

 

 • 97.

 

1. Uczeń może otrzymać dodatkowe punkty za:

 

1) czynny udział w pracy organizacji młodzieżowych

1 – 5 pkt,

2) sukcesy odnoszone w olimpiadach, zawodach itd.

1 – 5 pkt,

3) udział w zawodach szkolnych i międzyszkolnych

1 – 2 pkt,

4) przygotowanie akademii, apeli, lekcji wychowawczych

1 – 2 pkt,

5) samodzielne przygotowanie pomocy dydaktycznych

1 – 2 pkt,

6) prace społeczne na rzecz szkoły i środowiska

1 – 2 pkt,

 • bardzo dobrą frekwencję (dopuszcza się 1– 6 usprawiedliwionych) 1 – 5 pkt,
 • inne inicjatywy i zaangażowanie 1 – 5 pkt
 1. O wymienionych w ust.1 osiągnięciach powinien poinformować wychowawcę nauczyciel, który opiekuje się organizacją młodzieżową, organizuje konkurs, olimpiadę lub prace społeczne i wpisać je w dzienniku.

 

 • 98.

 

 1. Uczeń może stracić punkty za:
  • frekwencję
   1. 1 – 3 godz. nieusprawiedliwionych należy odjąć – 1 pkt,
   2. 4 – 6 nieusprawiedliwionych należy odjąć – 2 pkt,
   3. 7 – 9 godz. nieusprawiedliwionych należy odjąć – 3 pkt,
   4. 10 – 11 nieusprawiedliwionych należy odjąć – 4 pkt,
   5. 12 – 14 godz. nieusprawiedliwionych należy odjąć – 5 pkt,
  • negatywne uwagi innych nauczycieli o zachowaniu odnotowane w dzienniku,
  • uwagi innych pracowników szkoły nie będących nauczycielami,
  • ilość odejmowanych punktów ustala wychowawca po konsultacji  z  nauczycielem lub pracownikiem szkoły, który  uwagę  wpisał,  w  przypadku  nie  zastosowania  się do obowiązków określonych w § 71 uczeń otrzymuje -5 pkt, a nauczyciel jest zobowiązany do podania podstawy
  • Nieodpowiedni strój podczas zajęć lekcyjnych lub uroczystości szkolnych – 5 pkt Usprawiedliwienie nieobecności musi być udokumentowane w dzienniczku ucznia.

Jeżeli uczeń opuścił powyżej 60 godzin (w semestrze) rodzice mają obowiązek osobistego usprawiedliwiania nieobecności. W przypadku usprawiedliwiania za pomocą e-dziennika powyższe zasady nie mają zastosowania.”

1b. W przypadku pojedynczych godzin opuszczonych, ich usprawiedliwienie powinno nastąpić w ciągu 3 dni roboczych.

1c. Dłuższa nieobecność ucznia może być kontrolowana przez szkołę.

1d. Rodzice (prawni opiekunowie), którzy mają dostęp do dziennika elektronicznego, mogą

usprawiedliwiać nieobecności ucznia za jego pośrednictwem.

 1. W przypadku, gdy uczeń nie usprawiedliwił:
  • 15 – 29 godzin może mieć zachowanie tylko co najwyżej poprawne,
  • 30 – 60 godzin zachowanie nieodpowiednie,
  • powyżej 60 godzin zachowanie tylko

 

 • 99.

 

 1. Ocenę zachowania przeprowadza się  zgodnie  ze  szczegółowymi  kryteriami,  osobno dla pierwszego i drugiego
 2. Ocenę końcową ustala się na podstawie średniej ocen za pierwsze i drugie półrocze.

 

 • 99a.

 

 1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
 2. (uchylony).

 

Egzamin poprawkowy

 

 • 100.

 

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
 2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
 3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 4. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.
 5. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza odpowiednio klasę.
 6. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.
 7. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i
 8. Egzamin poprawkowy z informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań
 9. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych, ma formę zadań
 10. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 11. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:
 • dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia
  1. Nauczyciel, o którym mowa w 11 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub  w  innych,  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela

 

prowadzącego takie same zajęcia  edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie  nauczyciela  zatrudnionego   w   innej  szkole   następuje  w  porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 1. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
 • nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
 • termin egzaminu poprawkowego;
 • imię i nazwisko ucznia;
 • zadania egzaminacyjne;
 • ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
  1. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace  ucznia,  zwięzłą  informację  o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen

 

 • 101.

(uchylony)

 

 • 101a.

 

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena

klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.

 1. Zastrzeżenia, o których mowa w 1 zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną
 1. Ustalona przez komisję, o której mowa w 3, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w 1 w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
 3. Przepisy 1–5 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, jest ostateczna.
 4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się  w  formie pisemnej  i

 

 1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań
 2. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z zajęć praktycznych ma formę zadań
 3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego
 4. W skład komisji wchodzą:
 • dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia
 1. Nauczyciel, o którym mowa w 11 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole

następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 1. W skład komisji, o której mowa w 3 pkt 2 wchodzą:
 • dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
 • wychowawca oddziału;
 • nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;
 • pedagog;
 • przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
 • przedstawiciel rady rodziców.
 1. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego
 2. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
 • nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
 • termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;
 • imię i nazwisko ucznia;
 • zadania sprawdzające;
 • ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 1. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace  ucznia,  zwięzłą  informację  o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
 2. Z posiedzenia komisji, o której mowa w art. 101 3 pkt 2, sporządza się protokół, zawierający

w szczególności:

 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
 • termin posiedzenia komisji;
 • imię i nazwisko ucznia;
 • wynik głosowania;
 • ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z
 1. Protokoły, o których mowa w 15 i 16, stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia.

 

 

 • 101b.

 

 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny
 2. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza klasę.
 3. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co

najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

 1. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w 3, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
 2. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o której mowa w 3, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.
 3. Uczeń kończy szkołę ponadgimnazjalną: branżową szkołę I stopnia i technikum

z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 1. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w 3, wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
 2. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o której mowa w 1, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z końcowych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.